Deze pagina (samen met de documenten waarnaar op de pagina wordt verwezen) vermeldt u de voorwaarden voor uw gebruik van onze website, hetzij als gast hetzij als geregistreerd gebruiker (“Gebruikersvoorwaarden”). Neem onze Gebruikersvoorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruik gaat maken van de website. Door onze website te gebruiken, geeft u aan dat u deze Gebruikersvoorwaarden aanvaardt en gaat u ermee akkoord ze na te leven. Als u niet akkoord gaat met de Gebruikersvoorwaarden, maak dan geen gebruik van onze website. 

Informatie Over Ons

Deze website wordt beheerd door AstraZeneca PLC (“wij”, “onze” en “ons”). Wij zijn een naamloze vennootschap geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 02723534 en met maatschappelijke zetel te 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge, CB2 0AA, Engeland. Onze voornaamste handelsadressen staan hier vermeld. Ons btw-nummer is GB 582 3236 42. 

Toegang Tot Deze Website

Toegang tot onze website is op tijdelijke basis toegestaan. Wij behouden ons het recht voor om de dienst die op onze website wordt aangeboden zonder kennisgeving in te trekken of te wijzigen (zie hieronder). Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld als de website op enig moment of tijdens een bepaalde periode niet beschikbaar is. De mogelijkheid bestaat dat wij van tijd tot tijd geregistreerde gebruikers de toegang tot de website, of delen daarvan, ontzeggen. 

Indien u kiest voor het gebruiken van een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of ander soort informatie als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, of indien deze aan u zijn verstrekt, dient u deze informatie vertrouwelijk te behandelen en niet te delen met anderen. Wij hebben het recht op ieder moment van een gebruiker de identificatiecode of het wachtwoord in te trekken, of dat nu zelf gekozen of door ons verstrekt is, als wij menen dat u zich niet aan deze Gebruikersvoorwaarden hebt gehouden. U moet ons onmiddellijk inlichten als u merkt dat uw identificatiecode en/of wachtwoord op ongeoorloofde wijze bekend zijn gemaakt of worden gebruikt.

Het is uw verantwoordelijkheid alle nodige regelingen te treffen om toegang te krijgen tot onze website. U bent er ook verantwoordelijk voor te zorgen dat alle personen die zich toegang verschaffen tot onze website via uw internetverbinding op de hoogte zijn van deze Gebruikersvoorwaarden en ze naleven. 

Verboden Gebruik

U mag onze site alleen gebruiken voor legitieme doeleinden. U mag onze site niet gebruiken: 

 • op een wijze waarbij toepasselijke lokale, nationale, of internationale wet- of regelgeving wordt overtreden;

 • op een onwettige of frauduleuze manier, of met een onwettig of frauduleus doel of gevolg; 

 • om ongevraagde of onbevoegde reclame of promotiemateriaal of een andere vorm van soortgelijke werving (spam) te verzenden of te zorgen voor het verzenden daarvan;

 • om onbevoegde pogingen toegang te doen krijgen tot onze systemen of netwerken van derden. 

Interactieve Diensten

We kunnen van tijd tot tijd interactieve diensten op onze site aanbieden, inclusief, maar niet beperkt tot, chatrooms of bulletinboards. Wanneer we een interactieve dienst aanbieden, zullen we u duidelijke informatie verstrekken over het soort dienst dat wordt aangeboden, of deze wordt gemodereerd en welke vorm van moderatie wordt gebruikt (inclusief of deze menselijk of technisch is). 

We zullen ons best doen om mogelijke risico’s voor gebruikers (en in het bijzonder voor kinderen) van derden te beoordelen wanneer ze een interactieve dienst gebruiken die op onze site wordt aangeboden, en we zullen in elk geval beslissen of het gepast is om de betreffende dienst te modereren (inclusief wat voor soort moderatie te gebruiken) in het licht van die risico’s. We zijn echter niet verplicht om toezicht te houden op een interactieve dienst die we op onze site leveren, deze te monitoren of te modereren, en we stellen uitdrukkelijk dat we niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van een interactieve dienst door een gebruiker in strijd met onze inhoudsnormen, ongeacht of de dienst wordt gemodereerd of niet.

Het gebruik van een van onze interactieve diensten door een minderjarige is onderworpen aan de toestemming van zijn/haar ouder of voogd. Wij adviseren ouders die hun kinderen toestaan een interactieve dienst te gebruiken dat het belangrijk is dat ze met hun kinderen communiceren over hun online veiligheid, omdat modereren niet onfeilbaar is. Minderjarigen die een interactieve dienst gebruiken, moeten bewust worden gemaakt van de mogelijke risico’s voor hen. 

Wanneer we een interactieve dienst modereren, bieden we u normaal gesproken een manier aan om contact op te nemen met de moderator, mochten er zich problemen of moeilijkheden voordoen.

Inhoudsnormen

Deze inhoudsnormen zijn van toepassing op al het materiaal dat u bijdraagt aan onze site (bijdragen) en op alle interactieve diensten die ermee verband houden. U moet de geest en letter van de volgende normen naleven. De normen zijn van toepassing op elk deel van elke bijdrage en op het geheel ervan.

Bijdragen moeten nauwkeurig zijn (waar ze feiten vermelden) en oprecht worden gehouden (waar ze meningen vermelden). Bijdragen moeten voldoen aan de toepasselijke wetgeving in het Verenigd Koninkrijk en in elk land van waaruit ze worden geplaatst. 

Bijdragen mogen:

 • geen materiaal bevatten dat lasterlijk is voor een persoon; 

 • geen materiaal bevatten dat obsceen, beledigend, hatelijk of opruiend is;

 • geen seksueel expliciet materiaal promoten; 

 • geen geweld bevorderen;

 • geen discriminatie bevorderen op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd; 

 • geen auteursrechten, databaserechten of handelsmerken van een andere persoon schenden;

 • geen persoon misleiden; 

 • niet in strijd zijn met een wettelijke verplichting jegens een derde partij, zoals een contractuele verplichting of een geheimhoudingsplicht;

 • geen illegale activiteiten te promoten; 

 • niet bedreigend zijn, misbruiken of de privacy van een ander schenden, of hinder, ongemak of onnodige angst veroorzaken;

 • niemand intimideren, van streek maken, in verlegenheid brengen, alarmeren of ergeren; 

 • niet gebruikt worden om zich voor te doen als een persoon, of om uw identiteit of relatie met een persoon verkeerd voor te stellen;

 • niet de indruk wekken dat ze van ons afkomstig zijn, als dit niet het geval is; en 

 • geen onwettige handeling zoals (alleen bij wijze van voorbeeld) inbreuk op het auteursrecht of computermisbruik, bepleiten, promoten of versterken.

Opschorting En Beëindiging 

Wij zullen vaststellen of naar onze mening een overtreding van deze Gebruikersvoorwaarden heeft plaatsgevonden door uw gebruik van onze website. Indien een overtreding van deze Gebruikersvoorwaarden heeft plaatsgevonden, kunnen wij de actie ondernemen die wij gepast vinden, inclusief, maar niet beperkt tot, het nemen van de volgende acties:

 • onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw recht op gebruik van de site; 

 • onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van bijdragen of materiaal door u geüpload op onze site;

 • u een waarschuwing geven; 

 • een juridische procedure starten tot terugbetaling van alle kosten op basis van schadevergoeding (waaronder, maar niet beperkt tot, redelijke administratieve en juridische kosten) voortvloeiend uit uw schending;

 • verdere juridische stappen tegen u; 

 • bekendmaking van deze informatie aan autoriteiten zoals wij redelijkerwijs noodzakelijk achten.

We sluiten elke aansprakelijkheid uit voor ondernomen acties als reactie op schendingen van deze Gebruikersvoorwaarden. 

Lidmaatschapsverplichtingen

Indien u als gebruiker van deze website geregistreerd staat, zult u ons onmiddellijk op de hoogte stellen van enige claim of stappen die tegen u worden ondernomen betreffende enig gebruik van deze website en om, op ons verzoek, onmiddellijk datgene te beëindigen waarover de klacht is ingediend. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van alle wijzigingen die van invloed zijn op uw registratiegegevens. U bent verplicht uw registratiegegevens actueel te houden. 

U kunt uw lidmaatschap van deze website steeds beëindigen door ons een redelijke kennisgeving te sturen via e-mail naar infomaster@astrazeneca.com. U moet hierbij duidelijk uw naam, gebruikersnaam (indien van toepassing) en registratiegegevens (indien van toepassing) en de naam van de website bij elke communicatie vermelden.

Licentie Voor RSS-Feeds 

Op voorwaarde dat u deze Gebruiksvoorwaarden steeds naleeft, schenken wij u een (steeds) herroepbare, niet-exclusieve, persoonlijke, niet-commerciële, wereldwijde, niet-overdraagbare, royaltyvrije licentie om uw website te gebruiken en weer te geven en/of anderszins te integreren in een RSS-feed die door u wordt gegenereerd of enige inhoud die door ons wordt verstrekt (inclusief maar niet beperkt tot kopteksten, actieve links, bronidentificatoren, links naar sociale bladwijzers en andere informatie; content of materiaal die u kiest om te ontvangen van uw gebruik van de AstraZeneca RSS-feed) als gevolg van uw abonnement op een AstraZeneca RSS-feed (de “AstraZeneca-content”).

Deze RSS Feeds-licentie mag niet worden overgedragen, vernieuwd, toegewezen en/of in sublicentie aan derden worden gegeven. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze RSS Feeds-licentie worden verleend, zijn volledig voorbehouden aan ons, onze Zusterondernemingen (zoals gedefinieerd in onze Gebruiksvoorwaarden) en onze licentiegevers (naargelang het geval). 

Niets in deze RSS Feeds-licentie verleent u enig recht of licentie om onze handelsmerken op uw website of elders te gebruiken.

Gebruik Van AstraZeneca RSS Feed 

Als u van plan bent om een AstraZeneca RSS Feed op uw website en/of als onderdeel van een andere RSS-feed te gebruiken, moet u ervoor zorgen dat er een duidelijke en functionele link wordt verstrekt naar de webpagina die de AstraZeneca RSS Feed bevat en dat bezoekers van uw website of abonnees van een relevante RSS-feed waarin de AstraZeneca RSS Feed is opgenomen, ervan op de hoogte worden gesteld dat de AstraZeneca RSS Feed onderworpen is aan deze RSS-feedlicentie. U moet er in alle gevallen voor zorgen dat de juiste toewijzing wordt gegeven aan inhoud in de AstraZeneca RSS Feed door duidelijk te vermelden dat “Deze inhoud afkomstig is van de website van AstraZeneca PLC op wwww.astrazeneca.com“ en ervoor te zorgen dat alle kennisgevingen inzake auteursrechten in hun oorspronkelijke vorm worden bewaard.

Door de AstraZeneca RSS Feed(s) en/of AstraZeneca-content te gebruiken, waarborgt, verklaart en verbindt u zich ertoe dat elke site waarop u een AstraZeneca RSS Feed of een feed die u genereert (of genereert) die een AstraZeneca RSS Feed (of een deel daarvan) bevat, onze naam niet bevat, imago en/of reputatie in diskrediet brengt en, in het bijzonder, geen materiaal bevat dat inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij of dat een redelijke persoon zou beschouwen als een schending van onze Inhoudsnormen (zie hierboven) 

U mag niet direct of indirect suggereren dat we iets onderschrijven of goedkeuren dat op een website verschijnt en/of deel uitmaakt van een RSS-feed met een AstraZeneca RSS Feed, inclusief (zonder beperking) van uw inhoud, inhoud van derden, een product of een rechtspersoon/entiteit of persoon. U mag (direct of indirect) geen enkele gebruiker van uw website of abonnee een feed in rekening brengen waarvoor u verantwoordelijk bent voor toegang tot alle of een deel van een AstraZeneca RSS-feed en/of AstraZeneca-content. Het is niet toegestaan om alle of een deel van de AstraZeneca RSS Feed en/of AstraZeneca-content door te verkopen en/of op andere wijze te commercialiseren.

Podcastlicentie 

Mits u deze Gebruiksvoorwaarden steeds naleeft, verlenen wij u een (steeds) herroepbare, niet-exclusieve, persoonlijke, niet-commerciële, wereldwijde, niet-overdraagbare, royaltyvrije licentie om van deze website te downloaden en AstraZeneca Podcasts te gebruiken. Deze Podcastlicentie mag niet worden overgedragen, vernieuwd, toegewezen en/of in sublicentie aan derden worden gegeven. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze Podcastlicentie worden verleend, zijn volledig voorbehouden aan ons, onze Zusterondernemingen (zoals gedefinieerd in onze Gebruiksvoorwaarden en licentiegevers (naargelang het geval). Niets in deze Podcast-licentie verleent u enig recht of licentie om onze handelsmerken te gebruiken.

Gebruik Van AstraZeneca Podcast

De AstraZeneca Podcast is uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag de AstraZeneca Podcast op geen enkele manier kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, plaatsen, uitzenden, verzenden, beschikbaar stellen aan het publiek, verkopen of anderszins hergebruiken of op de markt brengen. U mag de AstraZeneca Podcast op geen enkele manier bewerken, wijzigen, aanpassen of er zaken aan toevoegen, noch de AstraZeneca Podcast combineren met enig ander materiaal. U mag dit bestand niet downloaden of gebruiken met als doel het promoten, adverteren, onderschrijven of impliceren van enige connectie tussen u (of een derde partij) en ons, onze agenten of medewerkers, of enige bijdragers aan de AstraZeneca Podcast. U mag de AstraZeneca Podcast niet gebruiken op een manier die onze naam of die van een Zusteronderneming in diskrediet kan brengen of anderszins verlies of schade aan ons of een Zusteronderneming kan veroorzaken.

Vrijwaring

U gaat ermee akkoord om ons en onze Zusterondernemingen te vrijwaren en ons en onze Zusterondernemingen volledig en effectief te vrijwaren van alle verliezen, kosten (inclusief juridische en professionele kosten), schade, gelden betaald in schikking en andere aansprakelijkheden, die voortvloeien uit of verband houden met een schending door u van de RSS Feeds-licentie en/of de Podcastlicentie.

Disclaimer

Hoewel wij deze website met alle redelijke zorg hebben samengesteld, zijn wij niet verantwoordelijk voor acties, ondernomen door personen of organisaties, waar ze ook gevestigd mogen zijn, die het resultaat zijn, direct of anderszins, van informatie op of geopend via onze website, of die nu door ons of door een derde partij wordt aangeboden. Niets op deze website mag worden beschouwd als advies of aanbeveling, en er mag niet op deze website worden vertrouwd als basis voor een beslissing of handeling. Omdat er steeds nieuwe medische ontdekkingen en ontwikkelingen plaatsvinden, is de informatie op deze website mogelijk niet altijd geheel actueel, en om deze reden wordt de informatie aangeboden als “ALS ZODANIG” en als “ALS BESCHIKBAAR”. 

WE GEVEN GEEN GARANTIES, VERKLARINGEN OF BELOFTEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WAT BETREFT DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE (WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT DE TIJDIGHEID, GANGBAARHEID, JUISTHEID, VOLLEDIGHEID OF GESCHIKTHEID VAN DEZE INHOUD VOOR EEN BEPAALD DOEL OF DE GARANTIE DAT DE RESULTATEN DIE UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE VERKREGEN WORDEN FOUTLOOS OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN).

U gaat ermee akkoord dat het gebruik van informatie die u door of via deze website hebt verkregen naar uw eigen goedkeuring en op eigen risico is. Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van stilzwijgende garanties niet toe, in welk geval het bovenstaande in dergelijke rechtsgebieden niet van toepassing zal zijn. Medische informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging voor verkregen medisch advies en wij kunnen e-mails over persoonlijke gezondheidssituaties dan ook niet beantwoorden. Informatie over de op deze website vermelde producten kan per land verschillen. Patiënten en zorgprofessionals moeten bij de lokale medische bronnen en regelgevende instanties controleren welke informatie voor hun land van toepassing is. U DIENT EEN TERZAKE GEKWALIFICEERDE ZORGPROFESSIONAL TE RAADPLEGEN OVER EEN SPECIFIEK PROBLEEM OF EEN SPECIFIEKE KWESTIE WAAROVER DEZE WEBSITE INFORMATIE VERSCHAFT VOORDAT U ACTIE ONDERNEEMT. 

De informatie op deze website mag niet worden opgevat als een uitnodiging of verzoek om te investeren of anderszins te handelen in aandelen, ADR’s of andere waardepapieren van AstraZeneca PLC. Feitelijke resultaten en ontwikkelingen kunnen aanzienlijk afwijken van eventuele prognoses, meningen of verwachtingen die op deze website worden geuit. Het rendement van waardepapieren in het verleden mag niet opgevat worden als een graadmeter voor hun toekomstig rendement.

Onze Aansprakelijkheid 

Voor zover door de wet toegestaan, sluiten wij, andere leden van onze Groep (zoals hieronder omschreven) en derden aan ons verbonden hierbij uitdrukkelijk uit:

 • Alle bepalingen, garanties en andere voorwaarden die anderszins zouden kunnen voortvloeien uit gemeen recht of de wet van billijkheid; en 

 • Elke aansprakelijkheid voor directe, indirecte of gevolgschade of schade opgelopen door een gebruiker in verband met onze website of in verband met het gebruik, de onmogelijkheid tot gebruik of gevolgen van het gebruik van onze website, websites die ernaar gelinkt zijn, niet beperkt tot aansprakelijkheid voor (i) verlies van inkomen of opbrengsten, (ii) verlies van zaken, (iii) verlies van winst of contracten, (iv) verlies van verwachte besparingen,(v) verlies van gegevens, (vi) verlies van goodwill, (vii) verspild management of verspilde kantoortijd; en (viii) voor ander verlies of andere schade van welke soort ook, hoe dan ook ontstaan en/of veroorzaakt door onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs als het was te voorzien.

Dit heeft geen invloed op onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel voortvloeiend uit onze nalatigheid, noch op onze aansprakelijkheid voor opzettelijke verkeerde voorstelling van zaken of verkeerde voorstelling van zaken wat betreft een fundamentele kwestie, noch op andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten op grond van toepasselijke wetgeving. 

We garanderen niet dat functies van deze website ononderbroken of foutloos zullen werken, dat defecten worden verholpen of dat deze website of de server die hem beschikbaar maakt vrij zijn van virussen of bugs.

Intellectuele Eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten op deze website en op het op de website geplaatste materiaal waaronder maar niet beperkt tot alle documenten, bestanden, tekst, beelden, RSS-feeds, audiobestanden, Podcasts, videobestanden, flash tutorials, graphics, apparaten en codes ervan en op de algemene aanblik en uitstraling van deze website behoren toe aan AstraZeneca PLC, haar Zusterondernemingen (zoals hieronder beschreven) of onze externe partners. Dit materiaal is wereldwijd beschermd door auteursrechtelijke wetten en verdragen. Al deze rechten zijn voorbehouden. 

U mag een enkele kopie maken en uittreksels of documenten vanaf deze website afdrukken (met uitzondering van inhoud die eigendom van derden is die als zodanig geïdentificeerd is) voor uw niet-commerciële gebruik, mits een dergelijke kopie of afdruk alle auteursrechten of andere aanduidingen van eigendomsrecht en mogelijke beperkingen van aansprakelijkheid bevat. Namen, logo’s en handelsmerken van AstraZeneca mogen niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming gebruikt of gereproduceerd worden. Onze vermelding (en die van geïdentificeerde bijdragers) als de auteurs van materiaal op onze website moet altijd worden erkend.

Anders dan hierboven vermeld, is reproductie van een deel of de gehele inhoud van de website in enige vorm, inclusief framing, het creëren van een afgeleid werk gebaseerd op de website en de inhoud daarvan, en/of opname ervan in andere websites, elektronische zoeksystemen of publicaties verboden. U mag schema’s, illustraties, foto’s, video- of geluidsbestanden of andere afbeeldingen niet gebruiken zonder de erbij behorende tekst. Links naar deze website mogen niet op andere websites worden geplaatst zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. 

Wij kunnen geen garantie bieden betreffende het recht gebruik te maken van de inhoud van derde partijen die op deze website beschikbaar is, en u dient toestemming te verkrijgen van de derde partij voor het gebruiken of downloaden van dergelijke inhoud. Inhoud die auteursrechtelijk wordt beschermd, mag niet worden gewijzigd, en de melding van auteursrecht die bij dergelijke inhoud wordt vermeld, mag niet worden gewijzigd zonder de juiste voorafgaande toestemming.

Behalve wat betreft de beperkte toestemming hierboven uiteengezet, mag niets op deze website worden opgevat als het verlenen van een recht of licentie. 

Alle productnamen waarnaar wordt verwezen op deze website zijn handelsmerken van AstraZeneca PLC of haar Zusterondernemingen, behalve de merken waarvan wordt aangegeven dat ze in bezit zijn van andere bedrijven of externe partners en alle rechten zijn voorbehouden.

Recht Om Informatie Verstrekt Door De Gebruiker Te Gebruiken 

In de gevallen waarbij u materiaal aanbiedt voor gebruik op onze website (inclusief en zonder beperking, persoonlijke informatie, kennis, commentaar, ideeën, vragen, technieken, uittreksels of dergelijke), gaat u akkoord (i) dat dergelijk materiaal niet als vertrouwelijk wordt beschouwd (ii) dat dergelijk materiaal niet als eigendom wordt beschouwd en (iii) dat u ons een onherroepelijke, wereldwijde, permanente, royalty-vrije, niet-exclusieve licentie verleent voor gebruik, openbaring, kopiëren, aanpassen, wijzigen, openbaar vertonen en vertalen van dergelijk materiaal voor enig doel, zonder beperking. Wij behouden ons het recht voor, om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving materiaal dat u aanbiedt voor gebruik op onze website te verwijderen of te schrappen. Tevens hebben wij het recht uw identiteit te openbaren aan derden die beweren dat materiaal dat u op onze website heeft geplaatst hun intellectuele eigendomsrecht of hun recht op privacy schendt. We verwerken informatie over u in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Virussen, Hacken En Andere Overtredingen 

Het is u verboden misbruik te maken van onze website door bewust en/of opzettelijk virussen, trojans, wormen, ‘logic bombs’ of ander materiaal te plaatsen of uploaden met kwaadaardige bedoelingen of om technologische schade te veroorzaken. U mag niet proberen om onrechtmatig toegang te krijgen tot onze website, de server waar de website op draait, noch tot enige server, computer of database die verbonden is met onze website. U mag onze website niet aanvallen via een “denial-of-service” of “distributed denial-of-service” aanval.

Een overtreding van deze bepaling betekent het begaan van een misdrijf volgens de Computer Misuse Act 1990 (wetgeving op misbruik van computers). We zullen dergelijke overtredingen melden aan de relevante handhavingsautoriteiten en met deze instanties samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke overtreding vervalt uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk. 

We zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een “distributed denial-of-service” aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal aan uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander eigendomsrechtelijk materiaal, door uw gebruik van onze website of doordat u materiaal heeft gedownload dat op onze website, of op een eraan gekoppelde website, wordt gepubliceerd. In overeenstemming met goede computerpraktijken wordt u geadviseerd om al het materiaal en/of de inhoud die u opent en/of downloadt vanaf deze website, met behulp van commercieel verkrijgbare, actuele antivirussoftware op virussen te controleren.

Linken Naar Deze Website 

U mag geen link naar ons plaatsen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Na het verkrijgen van toestemming dient een dergelijke link gepresenteerd te worden op een manier die eerlijk en legitiem is en die onze reputatie niet schaadt of waarop geen misbruik van onze reputatie wordt gemaakt. U mag een link niet op zodanige wijze plaatsen dat enige vorm van betrokkenheid, goedkeuring of instemming van onze kant wordt gesuggereerd waar deze niet bestaat. U mag geen link plaatsen vanaf een website die niet van u is.

Onze website mag niet door enig andere website worden geframed, en u mag geen link creëren naar enig ander deel van onze website dan de homepage nadat u schriftelijke toestemming van ons heeft ontvangen zoals hierboven beschreven. Wij behouden ons het recht voor de toestemming voor het plaatsen van links zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken. De website van waaraf u linkt, moet deze Wettelijke kennisgeving in alle opzichten naleven. 

Websites En Inhoud Van Derden

Deze website bevat mogelijk inhoud die eigendom is van derden (bijv. artikelen, beeldbanken, gegevenstoevoer of uittreksels) en bevat mogelijk ook hypertext links naar websites die eigendom zijn van derden. Wij bieden deze inhoud en links van derden aan als service aan onze gebruikers. Links worden uitsluitend voor uw informatie verstrekt. Wij hebben geen zeggenschap over websites van derden of de inhoud waarnaar verwezen wordt of die beschikbaar wordt gemaakt via deze website, en wij kunnen daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud daarvan. Wij bevelen de inhoud van websites van derden niet aan, noch onderschrijven of sponsoren wij deze. In het bijzonder aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voortvloeiend uit beweringen dat enige inhoud die eigendom is van derden (ongeacht of dit op deze of enige andere website staat) het intellectuele eigendom van een persoon aantast of aansprakelijkheid die voortkomt uit informatie of meningen op de website van een derde partij of inhoud daarvan op onze website. 

Veranderingen Aan Deze Website

Wij behouden het recht voor enig deel van deze website of deze juridische kennisgeving op ieder moment te wijzigen zonder aankondiging. Veranderingen in deze wettelijke kennisgeving zijn van kracht vanaf het volgende moment dat u de website bezoekt. U wordt geacht deze wettelijke kennisgeving van tijd tot tijd te controleren om kennis te nemen van mogelijke wijzigingen, aangezien deze voor u bindend zijn. Niettegenstaande het bovenstaande zijn wij niet verplicht om deze website up-to-date te houden. Als het nodig is, kunnen wij toegang tot deze website opschorten of de website definitief sluiten. 

Code Voor farmaceutische Marketingpraktijken Van De IFPMA

Alle promotionele inhoud van deze website is opgesteld met verwijzing naar de IFPMA Code of Pharmaceutical Marketing Practices. Als u deze website gebruikt gaat u ermee akkoord dat eventuele bekommernissen die u hebt over de inhoud eerst met ons worden opgenomen. Als u dan niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u een klacht indienen bij de IFPMA, Genève, Zwitserland. Klachten over promotionele inhoud die specifiek is voor één land kunnen ook worden ingediend bij de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie (Pharmaceutical Manufacturers Association) in het betreffende land. 

Rechtspraak En Toepasselijke Wetgeving

De Engelse rechtbanken hebben de exclusieve rechtspraak over vorderingen voortvloeiend uit, of met betrekking tot, een bezoek aan onze website, hoewel we het recht voorbehouden om een rechtsvordering tegen u in te stellen voor schending van deze bepalingen in het land waar u woonachtig bent, of in een ander relevant land. Deze Gebruikersvoorwaarden vallen onder het Engels recht. 

Hoe U Contact Met Ons Kunt Opnemen

U kunt contact met ons opnemen bij AstraZeneca door een e-mail te sturen naar infomaster@astrazeneca.com

Referenties aan “AstraZeneca” en “Groep” zijn verwijzingen naar AstraZeneca PLC en zijn Zusterondernemingen. In deze Gebruikersvoorwaarden betekent “Zusterondernemingen” een vennootschap of andere zakelijke entiteit die van tijd tot tijd zeggenschap heeft, gecontroleerd wordt door of onder gezamenlijke zeggenschap staat met AstraZeneca PLC, en, voor de toepassing van deze definitie, betekent “zeggenschap” de directe of indirecte eigendom van (i) vijftig procent (50%) of meer van de stemrechtverlenende effecten of stemrechten in een dergelijke vennootschap of andere entiteit; of (ii) vijftig procent (50%) of meer van het belang in de winst of inkomsten in het geval van een andere zakelijke entiteit dan een vennootschap; of (iii) in het geval van een persoonsvennootschap, een ander vergelijkbaar belang in de beherende vennoot.